Category Archives: Tài Liệu

Tìm hiểu về mục tiêu của Marketing

1. Tối đa hoá sự tiêu thụ Nhiều người lãnh đạo của giới kinh doanh cho rằng mục tiêu của Marketing là tạo điều kiện dễ dàng và kích thích mức tiêu dùng cao nhất. Điều này sẽ có tác dụng ngược trở lại là tạo điều kiện nâng cao tối đa khả năng sản… Read More »

3 yếu tố P bổ sung vào chiến lược 7P Marketing

Ngoài mô hình 4P như: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến). Theo thời gian, mô hình này được phát triển thành 7Ps theo sự phức tạp và cải tiến của marketing hiện đại. Các chuyên gia marketing đã đưa ra 3P bổ sung khác là Process (quy trình), People (con… Read More »