Category Archives: Tin Tức

Phân loại kỹ năng sống

Các nhà giáo dục Thái Lan [33] xem kỹ năng sống là thuộc tính hay năng lực tâm lý xã hội giúp cá nhân đương đầu với tất cả tình huống hàng ngày một cách có hiệu quả và có thể đáp ứng với hoàn cảnh tương lai để có thể sống hạnh phúc, bao… Read More »

Khái niệm kỹ năng là gì?

Nghiên cứu kỹ năng có rất nhiều quan điểm khác nhau, có thể đưa ra một số quan điểm sau: Theo L. Đ.Lêvitôv nhà tâm lý học Liên Xô cho rằng: “Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa… Read More »